Skriv en tekst her
Referat fra generalforsamling 2017
i
Bornholms Kunstforening.
Onsdag den 15.marts 2017 på Rønne Bibliotek
 
Formanden Erling Risager bød velkommen til de ca. 100 fremmødte og mødet blev indledt med en fællessang ”Godmorgen lille land”.
Derefter gik man over til at afvikle generalforsamlingen.
 
Dagsorden:
  1. Valg af  dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg til bestyrelsen er Ulla-Lise Thim og Jens Chr. Jacobsen
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år.
På valg som suppleanter er Annelie Hansen og Bo Johansen
Suppleanter vælges for 1 år.
  1. Valg af 2 revisorer:
På valg er Kirsten Sode og Bent Jacobsen
Revisorer vælges for 1 år
  1. Indkomne forslag (skal modtages senest 3 dage efter at generalforsamlingen er indvarslet)
  2. Eventuelt
 
Ad 1)Bestyrelsen foreslog advokat Bjarne Olesen (BO) som dirigent.
BO blev valgt med akklamation.
BO konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gennemgik dagsordenen som var i henhold til foreningens vedtægter.
 
Ad 2)Erling Risager forelagde bestyrelsens beretning for 2016. Se vedlagte skriftlige beretning.
Der var ingen bemærkninger fra salen til beretningen og trods dirigentens opfordring ingen oplæg til debat.
Beretningen godkendt med applaus.
 
 Ad 3) Leif Bruno Hansen gennemgik foreningsregnskabet for 2016 – regnskabet fremlagt i salen. (Vedføjes referatet)
Der blev spurgt om årsagen til faldet i kontingentindtægten. Det skyldes et fald på 35 i antallet af medlemmer.
Regnskabet godkendtes enstemmigt.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 300 kr. årligt pr. medlem. Vedtoges.
 
Ad 5) Ulla-Lise Thim og Jens Chr. Jacobsen genvalgtes uden modkandidater.
Bestyrelsen ønskede at opsupplere bestyrelsen til de vedtægtsbestemte maksimalt 7 medlemmer og foreslog Pia Sandemose og Kim Kofod til de ledige poster.
Der var ikke yderligere kandidatforslag og de 2 nævnte valgtes.
Som suppleanter genvalgtes Annelie Hansen og Bo Johansen uden modkandidater.
 
Ad 6)Som revisorer genvalgtes Kirsten Sode og Bent Jacobsen. Ingen andre kandidatforslag.
 
Ad 7) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til behandling på generalforsamlingen
 
Ad 8) Under dette punkt orienterede Jens Chr. Jacobsen om bestyrelsens præliminære planer for en 5-dages tur til Berlin 1.-5.oktober 2017. Prisniveau 4000-4500 kr.
Mulighed for at medtage en gæst – et ikke-medlem ved manglende tilmeldinger. Der var ved en vejledende håndsoprækning ca. 30 medlemmer der udtrykte interesse, hvorfor bestyrelsen vil arbejde videre med rejseplanerne.
Ingen fra salen ønskede ordet.
 
Herefter kunne BO konstatere dagsordenen udtømt og afsluttede generalforsamlingen.
 
Erling Risager takkede dirigenten, revisorerne og pianisten.
 
Erling Risager og Ulla-Lise Thim gennemgik de indkøbte kunstværker til udlodning.
 
Herefter var der musikalsk underholdning ved  Mette Absalon og Henrik Salina.
Så serverede foreningen sandwich'es og der kunne købes drikkevarer til.
Aftenen afsluttedes med udlodning af i alt 15 værker.
 
 
 
Bjarne Olesen                                                                    Jens Chr. Jacobsen
  Dirigent                                                                               Referent
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling i Bornholms Kunstforening
Onsdag den 16.marts 2016
på 
Bornholms Bibliotek i Rønne
 
Før generalforsamlingen indledtes bød kunstforeningens formand Annelie Hansen velkommen og forsamlingen sang ”Velkommen, lærkelil!” akkompagneret af Joel Pepke.
 
Dagsorden:  1) Valg af dirigent
2)     Bestyrelsens beretning
3)     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4)     Fastsættelse af kontingent
5)    Valg af bestyrelse: På valg er Erling Risager (modtager genvalg),
                               Søren Misfeldt (modtager genvalg), Annelie Hansen (modtager                                                                                     
                               valg som suppleant)
                               Lone Schiøtz Nielsen (bestyrelsens udøvende kunstner) er udtrådt
                               af bestyrelsen)
                          6)  Valg af 2 suppleanter: Bo Johansen og Annelie Hansen
                          7)Valg af 2 revisorer: Kirsten Sode og Bent Jacobsen
                          8) Indkomne forslag
                          9) Kunstforeningens fremtid
                          10)  Eventuelt
 
 
Ad 1) Christian Dohn blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.
Dirigenten bemærkede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt tidligere end foreskrevet i vedtægterne og at punkt 3 i dagsordenen var udeladt. Da ingen i forsamlingen protesterede resolverede dirigenten at generalforsamlingen kunne gennemføres med indføjelse af punktet vedrørende regnskabet.
 
Ad 2) Formanden Annelie Hansen præsenterede den siddende bestyrelse og fremførte bestyrelsens beretning (vedføjet).
Der var ingen bemærkninger til beretningen fra salen.
 
Ad 3) Leif Bruno Hansen gennemgik regnskabet for 2015 (vedføjet). Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra forsamlingen.
 
Ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. Vedtoges efter lidt debat vedr. enkelt/par-medlemskab.
 
Ad 5) Dirigenten kunne fastslå, at der er 2 ledige bestyrelsesposter udover 2 poster hvor genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen har ingen forslag til nyvalg og der meldte sig ingen kandidater i forsamlingen, Sven Holst-Petersen blev foreslået som kunstnermedlem men han ønskede ikke at indtræde i bestyrelsen.
Der var genvalg til Erling Risager og Søren Misfeldt.
Der blev spurgt om bestyrelsen havde mandat til at supplere sig i det kommende år, det fremgår ikke af vedtægterne og dirigenten resolverede, at dette ikke var en mulighed.
 
Ad 6) Bo Johansen og Annelie Hansen blev valgt. Formanden oplyste at Anne-Lise Olsen var trådt ud som suppleant.
 
Ad 7) Kirsten Sode og Bent Jacobsen blev valgt som revisorer.
 
Ad 8) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag til drøftelse på generalforsamlingen.
 
Ad 9) Annelie Hansen lagde op til en debat om foreningens fremtid. Medlemstallet er vigende og tilslutningen til udstillinger og andre arrangementer også faldende.
Der blev foreslået nedlæggelse af Kunstforeningen og Galleri Rasch og oprettelse af en ny forening.
Kunne man finde alternative udstillingsteder?
Der er stor konkurrence med flere udstillingssteder på Bornholm – det var der ikke da foreningen blev stiftet.
Mere samarbejde med Grønbechs Gaard, Gudhjem Museum og Svanekegaarden?
Dirigenten sammenfattede : Der synes at være en overvejende stemning i forsamlingen for at Bornholms Kunstforening fortsat skal eksistere. Der var applaus fra forsamlingen.
 
Ad 10) Der blev foreslået at foretage udlodning af kunst efter salg af lodder; det afvistes af andre.
Det fremførtes, at kunstforeningens udstillinger (hovedsagelig) skal være i Rønne, øens andre udstillingssteder er udenfor Rønne. 
 
Dirigenten kunne kl. 20 konstatere dagsordenen udtømt og afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden.
 
Annelie Hansen takkede dirigenten for veludført hverv.
 
Der var herefter musikalsk underholdning, pizza og lidt at drikke og endelig gennemgang af kunstværkerne til udlodning. Og så: Lodtrækning!.
 
 
             
        Christian Dohn, dirigent                          Jens Chr. Jacobsen, referent
 
Bornholms Kunstforening - BKF // info@bornholmskunstforening.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net